Info

Duurzaamheid in de skiliftcarrousel Achter de schermen

De afgelopen decennia heeft Winterberg zich ontwikkeld tot een hotspot voor wintersporters van heinde en verre. Dit is onmiskenbaar. Niet eerder zijn de temperaturen laag genoeg om sneeuw te maken dan dat het toerisme booming is. S Avonds zie je sneeuwkanonnen spinnen op de pistes, overdag liggen de pistes vol met sneeuw.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof wintersport weinig met duurzaamheid te maken heeft - maar op het tweede gezicht wel! Skiën is immers niet alleen een natuursport, maar ook een bijzondere natuurbeleving. Daarom gebruiken we in de skiliftcarrousel verschillende middelen om zorgvuldig gebruik te maken van onze middelen en om het bijzondere cultuurlandschap rond Winterberg te beschermen. Of het nu zomer of winter is, in de Winterbergse skiliftcarrousel speelt de bescherming van het milieu een centrale rol - maar dat gebeurt vaak achter de schermen.

Soortenrijke bergweiden in de zomer

Waar in de winter de sneeuw op de hellingen ligt, bloeit in de zomer een heel bijzondere bloesem. Op de hellingen van de skiliftcarrousel voelen een groot aantal planten die op de Rode Lijst van bedreigde planten in NRW staan zich bijzonder thuis, zoals boshyacinten en Waldorchide-soorten - en deze moeten worden beschermd.

Om deze bijzondere diversiteit te behouden, worden de skipistes uitgebreid - dat wil zeggen op een bijzonder zachte manier - beheerd door de liftenexploitanten. Dit betekent onder andere dat het eerste maaien pas laat in de zomer mag plaatsvinden, ook om grondnestvogels niet in gevaar te brengen.

Naast de bescherming van de bergweiden werden de daken van de skiliftcarrousel vergroend om het ruimteverlies te compenseren en het dakoppervlak duurzaam te benutten.

Wintersport en duurzaamheid?

Wist u dat onze sneeuwkanonnen worden aangedreven door hernieuwbare energie? En dat ze water gebruiken, maar dat het aan het eind van de winter door de sneeuwsmelting weer in de natuurlijke waterkringloop terechtkomt? Wintersport en duurzaamheid hoeven niet tegenstrijdig te zijn. Korte reisafstanden, bijvoorbeeld vanuit de regio of de agglomeraties aan de Rijn, de Main en het Ruhrgebied, maken een bezoek aan de skiliftcarrousel tot een veel duurzamere vakantie dan een vlieg- of skivakantie in de Alpen. Er gebeurt veel achter de schermen om het winterplezier van de skiliftcarrousel zo duurzaam mogelijk te maken.


Trouwens, wist je dat?

56 % van de plantensoorten in het skigebied staan op de Rode Lijst van NRW en zijn bijzonder beschermenswaardig.

In 2018 is op de Käppchenhang heide uit de Kahler Asten overgeplant om daar een heidelandschap in te richten.

Bij extensieve teelt is de eerste snede laat en wordt geen meststof gebruikt.

Het extensieve beheer van de skipistes zorgt voor een bijzonder hoge soortenrijkdom van deels bedreigde planten.

Duivelsklauw en zachtharige pippa - dit zijn slechts twee van de zeldzame planten van de bergweiden rond Winterberg.

Aangezien de bergweiden als skipistes worden gebruikt, worden ze vrijgehouden van bos en struikgewas. Zo blijft de planten- en bloemenpracht bewaard die anders onder struiken en sparren zou verdwijnen.

Het dichte kunstmatige sneeuwdek in de winter biedt een bijzondere bescherming aan de soortenrijke bergweiden.

Het dichte kunstmatige sneeuwdek in de winter biedt een bijzondere bescherming aan de soortenrijke bergweiden.

In 2018 is op de Käppchenhang heide uit de Kahler Asten overgeplant om daar een heidelandschap in te richten.

Bij extensieve teelt is de eerste snede laat en wordt geen meststof gebruikt.

Het extensieve beheer van de skipistes zorgt voor een bijzonder hoge soortenrijkdom van deels bedreigde planten.

Duivelsklauw en zachtharige pippa - dit zijn slechts twee van de zeldzame planten van de bergweiden rond Winterberg.

Aangezien de bergweiden als skipistes worden gebruikt, worden ze vrijgehouden van bos en struikgewas. Zo blijft de planten- en bloemenpracht bewaard die anders onder struiken en sparren zou verdwijnen.

56 % van de plantensoorten in het skigebied staan op de Rode Lijst van NRW en zijn bijzonder beschermenswaardig.

56 % van de plantensoorten in het skigebied staan op de Rode Lijst van NRW en zijn bijzonder beschermenswaardig.

Aangezien de bergweiden als skipistes worden gebruikt, worden ze vrijgehouden van bos en struikgewas. Zo blijft de planten- en bloemenpracht bewaard die anders onder struiken en sparren zou verdwijnen.

Duivelsklauw en zachtharige pippa - dit zijn slechts twee van de zeldzame planten van de bergweiden rond Winterberg.

Het extensieve beheer van de skipistes zorgt voor een bijzonder hoge soortenrijkdom van deels bedreigde planten.

Bij extensieve teelt is de eerste snede laat en wordt geen meststof gebruikt.

In 2018 is op de Käppchenhang heide uit de Kahler Asten overgeplant om daar een heidelandschap in te richten.

Het dichte kunstmatige sneeuwdek in de winter biedt een bijzondere bescherming aan de soortenrijke bergweiden.

Wil je wat feiten?

 1. Het besneeuwen van de pistes zorgt ervoor dat het wintertoerisme kan worden gepland en veilig is. De zekerheid dat gasten naar Winterberg komen is van voordeel voor een breed scala aan industrieën, van hotels tot supermarkten.
 2. In de jaren '90 waren er ongeveer 50 skidagen per seizoen. Dankzij de besneeuwing is het seizoen nu uitgebreid tot 100 dagen, wat alle industrieën die van het toerisme profiteren ten goede komt.

En last but not least:
De wintersport is gezond. In één winterseizoen slagen we erin om zoveel mogelijk mensen in de frisse lucht te krijgen als bijna geen enkele andere sport kan.

 1. A return flight of 200 people to the Caribbean consumes as much energy as the basic snowmaking of 65 km of runway.
 2. A Bundesliga match day with 390,000 fans consumes 12 gigawatt hours, 65 km of snow-covered slopes for 600,000 guests consume 3 gigawatt hours per season.
 3. The 6 storage ponds of the ski lift carousel contain a total of 190,000 cubic metres of water, most of which comes from streams. Only a small amount of drinking water is consumed.
 4. In order to supply the snow cannons with sustainable energy, a photovoltaic system was installed on the Remmeswiese.
 5. No water is lost during the snowmaking process, as it is returned to the natural cycle after the snow has melted. By way of comparison, the production of a glass of wine consumes 120 litres of water, which is not returned to the natural cycle.
 6. The new piste rollers of the ski lift carousel detect with centimetre accuracy how much snow is under and in front of the roller. So we know exactly how much snow has to be produced. This makes snowmaking more targeted and efficient.
 7. In floodlighting, energy-saving and durable LED technology helps save energy.
 8. The usually short distances tourists have to travel to get to the resort ensure a better energy balance than flights to Mallorca, for example.
 9. In order to rely more strongly on regenerative energy in the future, roof areas in the ski lift carousel will be equipped with photovoltaic systems and energy recovery systems will be installed in the lift drives.
 10. A ski bus that shuttles to the high-altitude villages and special trains to the Ruhr area will ensure that holidaymakers will have to use their cars less.
 1. The snowmaking of the slopes ensures that winter tourism can be planned and is safe. The certainty that guests will come to Winterberg is of benefit to a wide range of industries, from hotels to supermarkets.
 2. In the 90s there were about 50 skiing days per season. Thanks to snow-making, the season has now been extended to up to 100 days, which benefits all industries that benefit from tourism.

And last but not least:
Winter sports are healthy. In one winter season we manage to get as many people out in the fresh air as hardly any other sport can.

 1. Een retourvlucht van 200 mensen naar het Caribisch gebied verbruikt evenveel energie als de basis sneeuwproductie van 65 km landingsbaan.
 2. Een Bundesliga wedstrijddag met 390.000 fans verbruikt 12 gigawattuur, 65 km besneeuwde pistes voor 600.000 gasten verbruiken 3 gigawattuur per seizoen.
 3. De 6 opslagvijvers van de skiliftcarrousel bevatten in totaal 190.000 kubieke meter water, waarvan het grootste deel afkomstig is uit beekjes. Er wordt slechts een kleine hoeveelheid drinkwater geconsumeerd.
 4. Om de sneeuwkanonnen van duurzame energie te voorzien is op de Remmeswiese een fotovoltaïsch systeem geïnstalleerd.
 5. Er gaat geen water verloren tijdens het sneeuwproductieproces, omdat het na het smelten van de sneeuw weer in de natuurlijke kringloop terechtkomt. Ter vergelijking: de productie van een glas wijn verbruikt 120 liter water, dat niet kan worden teruggevoerd naar de natuurlijke kringloop.
 6. De nieuwe pisterollen van de skiliftcarrousel detecteren op de centimeter nauwkeurig hoeveel sneeuw er onder en voor de rol ligt. We weten dus precies hoeveel sneeuw er geproduceerd moet worden. Dit maakt het sneeuwmaken doelgerichter en efficiënter.
 7. Bij schijnwerpers helpt energiebesparende en duurzame LED-technologie om energie te besparen.
 8. De meestal korte afstanden die toeristen moeten afleggen om naar het resort te komen zorgen voor een betere energiebalans dan bijvoorbeeld vluchten naar Mallorca.
 9. Om in de toekomst sterker te kunnen vertrouwen op regeneratieve energie, zullen dakvlakken in de skiliftcarrousel worden uitgerust met fotovoltaïsche systemen en zullen er energieterugwinningsinstallaties in de liftaandrijvingen worden geïnstalleerd.
 10. Een skibus die pendelt naar de hooggelegen dorpen en speciale treinen naar het Ruhrgebied zorgen ervoor dat vakantiegangers minder gebruik hoeven te maken van hun auto.
 1. 56 % van de plantensoorten in het skigebied staan op de Rode Lijst van NRW en zijn bijzonder goed beschermd.
 2. Omdat de bergweiden worden gebruikt als skipistes, worden ze vrijgehouden van bos- en struikvegetatie. Hierdoor blijft de pracht en praal van planten en bloemen die anders onder struiken en sparren zouden verdwijnen, bewaard.
 3. Het uitgebreide beheer van de skipistes zorgt voor een bijzonder grote soortenrijkdom aan gedeeltelijk bedreigde planten.
 4. Bij extensieve teelt wordt de eerste snede laat gemaakt en wordt er geen meststof gebruikt.
 5. In 2018 werd op de Käppchenhang heide uit de Kahler Asten geplant om een heidelandschap te creëren.
 6. De dichte kunstsneeuwbedekking in de winter zorgt voor een bijzondere bescherming van de soortenrijke bergweiden.
 7. Duivelsklauw en zachtharige Pippau - dit zijn slechts twee van de zeldzame planten die in de bergweiden rond Winterberg te vinden zijn.
 1. 56 % of the plant species in the ski area are on the NRW Red List and are particularly worthy of protection.
 2. Since the mountain meadows are used as ski slopes, they are kept free of forest and shrub vegetation. This preserves the splendour of plants and flowers that would otherwise disappear under bushes and spruces.
 3. The extensive management of the ski slopes ensures a particularly large species richness of partially threatened plants.
 4. With extensive cultivation, the first cut is made late and no fertiliser is used.
 5. In 2018, heather from the Kahler Asten was planted on the Käppchenhang to create a heath landscape.
 6. The dense artificial snow cover in winter provides special protection for the species-rich mountain meadows.
 7. Devil's claw and soft-haired Pippau - these are just two of the rare plants found in the mountain meadows around Winterberg.
 1. A return flight of 200 people to the Caribbean consumes as much energy as the basic snowmaking of 65 km of runway.
 2. A Bundesliga match day with 390,000 fans consumes 12 gigawatt hours, 65 km of snow-covered slopes for 600,000 guests consume 3 gigawatt hours per season.
 3. The 6 storage ponds of the ski lift carousel contain a total of 190,000 cubic metres of water, most of which comes from streams. Only a small amount of drinking water is consumed.
 4. In order to supply the snow cannons with sustainable energy, a photovoltaic system was installed on the Remmeswiese.
 5. No water is lost during the snowmaking process, as it is returned to the natural cycle after the snow has melted. By way of comparison, the production of a glass of wine consumes 120 litres of water, which is not returned to the natural cycle.
 6. The new piste rollers of the ski lift carousel detect with centimetre accuracy how much snow is under and in front of the roller. So we know exactly how much snow has to be produced. This makes snowmaking more targeted and efficient.
 7. In floodlighting, energy-saving and durable LED technology helps save energy.
 8. The usually short distances tourists have to travel to get to the resort ensure a better energy balance than flights to Mallorca, for example.
 9. In order to rely more strongly on regenerative energy in the future, roof areas in the ski lift carousel will be equipped with photovoltaic systems and energy recovery systems will be installed in the lift drives.
 10. A ski bus that shuttles to the high-altitude villages and special trains to the Ruhr area will ensure that holidaymakers will have to use their cars less.
 1. 56 % of the plant species in the ski area are on the NRW Red List and are particularly worthy of protection.
 2. Since the mountain meadows are used as ski slopes, they are kept free of forest and shrub vegetation. This preserves the splendour of plants and flowers that would otherwise disappear under bushes and spruces.
 3. The extensive management of the ski slopes ensures a particularly large species richness of partially threatened plants.
 4. With extensive cultivation, the first cut is made late and no fertiliser is used.
 5. In 2018, heather from the Kahler Asten was planted on the Käppchenhang to create a heath landscape.
 6. The dense artificial snow cover in winter provides special protection for the species-rich mountain meadows.
 7. Devil's claw and soft-haired Pippau - these are just two of the rare plants found in the mountain meadows around Winterberg.
 1. The snowmaking of the slopes ensures that winter tourism can be planned and is safe. The certainty that guests will come to Winterberg is of benefit to a wide range of industries, from hotels to supermarkets.
 2. In the 90s there were about 50 skiing days per season. Thanks to snow-making, the season has now been extended to up to 100 days, which benefits all industries that benefit from tourism.

And last but not least:
Winter sports are healthy. In one winter season we manage to get as many people out in the fresh air as hardly any other sport can.

 1. Een retourvlucht van 200 mensen naar het Caribisch gebied verbruikt evenveel energie als de basis sneeuwproductie van 65 km landingsbaan.
 2. Een Bundesliga wedstrijddag met 390.000 fans verbruikt 12 gigawattuur, 65 km besneeuwde pistes voor 600.000 gasten verbruiken 3 gigawattuur per seizoen.
 3. De 6 opslagvijvers van de skiliftcarrousel bevatten in totaal 190.000 kubieke meter water, waarvan het grootste deel afkomstig is uit beekjes. Er wordt slechts een kleine hoeveelheid drinkwater geconsumeerd.
 4. Om de sneeuwkanonnen van duurzame energie te voorzien is op de Remmeswiese een fotovoltaïsch systeem geïnstalleerd.
 5. Er gaat geen water verloren tijdens het sneeuwproductieproces, omdat het na het smelten van de sneeuw weer in de natuurlijke kringloop terechtkomt. Ter vergelijking: de productie van een glas wijn verbruikt 120 liter water, dat niet kan worden teruggevoerd naar de natuurlijke kringloop.
 6. De nieuwe pisterollen van de skiliftcarrousel detecteren op de centimeter nauwkeurig hoeveel sneeuw er onder en voor de rol ligt. We weten dus precies hoeveel sneeuw er geproduceerd moet worden. Dit maakt het sneeuwmaken doelgerichter en efficiënter.
 7. Bij schijnwerpers helpt energiebesparende en duurzame LED-technologie om energie te besparen.
 8. De meestal korte afstanden die toeristen moeten afleggen om naar het resort te komen zorgen voor een betere energiebalans dan bijvoorbeeld vluchten naar Mallorca.
 9. Om in de toekomst sterker te kunnen vertrouwen op regeneratieve energie, zullen dakvlakken in de skiliftcarrousel worden uitgerust met fotovoltaïsche systemen en zullen er energieterugwinningsinstallaties in de liftaandrijvingen worden geïnstalleerd.
 10. Een skibus die pendelt naar de hooggelegen dorpen en speciale treinen naar het Ruhrgebied zorgen ervoor dat vakantiegangers minder gebruik hoeven te maken van hun auto.
 1. 56 % van de plantensoorten in het skigebied staan op de Rode Lijst van NRW en zijn bijzonder goed beschermd.
 2. Omdat de bergweiden worden gebruikt als skipistes, worden ze vrijgehouden van bos- en struikvegetatie. Hierdoor blijft de pracht en praal van planten en bloemen die anders onder struiken en sparren zouden verdwijnen, bewaard.
 3. Het uitgebreide beheer van de skipistes zorgt voor een bijzonder grote soortenrijkdom aan gedeeltelijk bedreigde planten.
 4. Bij extensieve teelt wordt de eerste snede laat gemaakt en wordt er geen meststof gebruikt.
 5. In 2018 werd op de Käppchenhang heide uit de Kahler Asten geplant om een heidelandschap te creëren.
 6. De dichte kunstsneeuwbedekking in de winter zorgt voor een bijzondere bescherming van de soortenrijke bergweiden.
 7. Duivelsklauw en zachtharige Pippau - dit zijn slechts twee van de zeldzame planten die in de bergweiden rond Winterberg te vinden zijn.
 1. Het besneeuwen van de pistes zorgt ervoor dat het wintertoerisme kan worden gepland en veilig is. De zekerheid dat gasten naar Winterberg komen is van voordeel voor een breed scala aan industrieën, van hotels tot supermarkten.
 2. In de jaren '90 waren er ongeveer 50 skidagen per seizoen. Dankzij de besneeuwing is het seizoen nu uitgebreid tot 100 dagen, wat alle industrieën die van het toerisme profiteren ten goede komt.

En last but not least:
De wintersport is gezond. In één winterseizoen slagen we erin om zoveel mogelijk mensen in de frisse lucht te krijgen als bijna geen enkele andere sport kan.

 1. Een retourvlucht van 200 mensen naar het Caribisch gebied verbruikt evenveel energie als de basis sneeuwproductie van 65 km landingsbaan.
 2. Een Bundesliga wedstrijddag met 390.000 fans verbruikt 12 gigawattuur, 65 km besneeuwde pistes voor 600.000 gasten verbruiken 3 gigawattuur per seizoen.
 3. De 6 opslagvijvers van de skiliftcarrousel bevatten in totaal 190.000 kubieke meter water, waarvan het grootste deel afkomstig is uit beekjes. Er wordt slechts een kleine hoeveelheid drinkwater geconsumeerd.
 4. Om de sneeuwkanonnen van duurzame energie te voorzien is op de Remmeswiese een fotovoltaïsch systeem geïnstalleerd.
 5. Er gaat geen water verloren tijdens het sneeuwproductieproces, omdat het na het smelten van de sneeuw weer in de natuurlijke kringloop terechtkomt. Ter vergelijking: de productie van een glas wijn verbruikt 120 liter water, dat niet kan worden teruggevoerd naar de natuurlijke kringloop.
 6. De nieuwe pisterollen van de skiliftcarrousel detecteren op de centimeter nauwkeurig hoeveel sneeuw er onder en voor de rol ligt. We weten dus precies hoeveel sneeuw er geproduceerd moet worden. Dit maakt het sneeuwmaken doelgerichter en efficiënter.
 7. Bij schijnwerpers helpt energiebesparende en duurzame LED-technologie om energie te besparen.
 8. De meestal korte afstanden die toeristen moeten afleggen om naar het resort te komen zorgen voor een betere energiebalans dan bijvoorbeeld vluchten naar Mallorca.
 9. Om in de toekomst sterker te kunnen vertrouwen op regeneratieve energie, zullen dakvlakken in de skiliftcarrousel worden uitgerust met fotovoltaïsche systemen en zullen er energieterugwinningsinstallaties in de liftaandrijvingen worden geïnstalleerd.
 10. Een skibus die pendelt naar de hooggelegen dorpen en speciale treinen naar het Ruhrgebied zorgen ervoor dat vakantiegangers minder gebruik hoeven te maken van hun auto.
 1. 56 % van de plantensoorten in het skigebied staan op de Rode Lijst van NRW en zijn bijzonder goed beschermd.
 2. Omdat de bergweiden worden gebruikt als skipistes, worden ze vrijgehouden van bos- en struikvegetatie. Hierdoor blijft de pracht en praal van planten en bloemen die anders onder struiken en sparren zouden verdwijnen, bewaard.
 3. Het uitgebreide beheer van de skipistes zorgt voor een bijzonder grote soortenrijkdom aan gedeeltelijk bedreigde planten.
 4. Bij extensieve teelt wordt de eerste snede laat gemaakt en wordt er geen meststof gebruikt.
 5. In 2018 werd op de Käppchenhang heide uit de Kahler Asten geplant om een heidelandschap te creëren.
 6. De dichte kunstsneeuwbedekking in de winter zorgt voor een bijzondere bescherming van de soortenrijke bergweiden.
 7. Duivelsklauw en zachtharige Pippau - dit zijn slechts twee van de zeldzame planten die in de bergweiden rond Winterberg te vinden zijn.
 1. Het besneeuwen van de pistes zorgt ervoor dat het wintertoerisme kan worden gepland en veilig is. De zekerheid dat gasten naar Winterberg komen is van voordeel voor een breed scala aan industrieën, van hotels tot supermarkten.
 2. In de jaren '90 waren er ongeveer 50 skidagen per seizoen. Dankzij de besneeuwing is het seizoen nu uitgebreid tot 100 dagen, wat alle industrieën die van het toerisme profiteren ten goede komt.

En last but not least:
De wintersport is gezond. In één winterseizoen slagen we erin om zoveel mogelijk mensen in de frisse lucht te krijgen als bijna geen enkele andere sport kan.