Info

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U kunt zijn contactgegevens vinden in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door u die aan ons door te geven. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over de bescherming van gegevens. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken om beperking van uw persoonlijke gegevens. Details hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analyse-instrumenten en -instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt deze analyse tegenspreken. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden tot bezwaar.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) kwetsbaarheden in de beveiliging kan opleveren. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Toelichting bij de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Skiliftkarussell Winterberg
Christoph Klante
Am Waltenberg 46
59955 Winterberg

E-Mail: technik@skiliftkarussell.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (artikel 21 van het DSGVO)

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 sub e of f DSGVO, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De rechtsgrond voor de verwerking is te vinden in deze gegevensbeschermingsverklaring. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21 lid 1 DSGVO).

Indien uw persoonlijke gegevens voor directe reclame worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor direct marketing doeleinden (bezwaar volgens art. 21 lid 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op het DSGVO hebben de betrokkenen het recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, werkplaats of vermoedelijke plaats van de inbreuk hebben. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij over te dragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, afscherming, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over deze en andere persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze heeft plaatsgevonden, kunt u de beperking van de gegevensverwerking in plaats van de verwijdering ervan eisen.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van ze te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 lid 1 DSGVO, dient u uw belangen af te wegen tegen de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen de overhand hebben, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - niet worden verwerkt - zonder uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen van een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

3. Gegevensverzameling op onze website

Koekjes

Sommige internetpagina's gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit en dat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 liter. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzer URL
  • Hostnaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw verzoek, met inbegrip van alle persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, onder b, DSGVO indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte onderzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder de wettelijke bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.

4. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verzamelt, door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website: deactiveer Google Analytics.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruik maakt van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtafhandeling

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Google AdWords en Google Conversion Tracking en Google AdWords

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

In het kader van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversie tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina met een conversie tracking tag. U ontvangt echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u hiertegen bezwaar maken door de Google Conversion Tracking cookie in uw internetbrowser eenvoudig uit te schakelen onder de gebruikersinstellingen. Zij zullen dan niet worden opgenomen in de conversie tracking statistieken.

De opslag van "conversiecookies" en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking is te vinden in het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit en dat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief-gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet aan derden door.

De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 liter DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van de nieuwsbrief kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het abonnement op de nieuwsbrief (bijv. uw e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland en Ierland.

Met onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verstuurd, kunnen we het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief analyseren. Zo kan onder andere worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak er op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversie tracking kan ook worden geanalyseerd of er na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie over data-analyse via de CleverReach nieuwsbrief is te vinden op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 liter DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we een overeenkomstige link in elk bericht in de nieuwsbrief. U kunt zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van zowel onze servers als die van CleverReach nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Voor meer informatie kunt u de CleverReach Privacy Policy raadplegen op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Met CleverReach hebben wij een orderafwerkingsovereenkomst gesloten en wij hebben de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van CleverReach volledig geïmplementeerd.

6. Plugins en gereedschappen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-pagina van Google. De site wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit zal de YouTube-server vertellen welke van onze pagina's je hebt bezocht.

Daarnaast kan Youtube diverse cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan Youtube informatie over bezoekers van onze website ontvangen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je YouTube in staat stellen je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring van YouTube over de bescherming van gegevens op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browser cache om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit geeft Google de kennis dat onze website is benaderd via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: policies.google.com/privacy .

Google Kaarten

Deze pagina maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring van Google over de bescherming van persoonsgegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=de.